2021 JCM TAC

Ram Gada
JCM TAC Chair
Rajeev Jain
JCM TAC Member
Shanti Shah
JCM TAC Member
Parthiv Shah
JCM TAC Member – Current Board President
Rajpal Jain
JCM TAC Member –
Past President