2022 JCM TAC

Ram Gada
JCM TAC Chair
Bhupesh Jain
JCM TAC Member
Shanti Shah
JCM TAC Member
Bhavin Shah
JCM TAC Member – Current Board President
Parthiv Shah
JCM TAC Member – Past President