2022 JCM Board

Bhavin Shah, Eagan
JCM Board President

president@jaincentermn.org
Hetal Shah
JCM Board Vice President

Bhushan Kasturiwale
JCM Board Secretary
Bhavin Shah, Eden Prairie
JCM Board Treasurer

treasurer@jaincentermn.org
Bharti Mehta
JCM Board Member at Large
Dhruv Jain
JCM Board Member at Large
Manan Shah
JCM Board Member at Large
Palak Gandhi
JCM Board Member at Large
Parthiv Shah
JCM Past Board Presiden
t