2022 JCM Youth

  • Neel Shah  – Chair
  • Anokhi Shah
  • Devanshu Shah
  • Mayank Jain
  • Priyansh Gandhi
  • Suhani Jain