JCM Youth Committee

  • Diya Jain – Chair
  • Samay Gandhi – Vice Chair
  • Yash Shah
  • Mahek Jain
  • Neel Shah
  • Misha Shah
  • Rishabh Jain
  • Nirali Soumya
  • Saloni Soumya
  • Pranesh Jain (Board Representative)